Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nazwa szkolenia

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3- dniowe warsztaty

Terminy
2021-10-13 2021-10-14 Warszawa
Prowadzący
Artur Racińsk -  biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.
Program
1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

2. Konsolidacja metodą pełną:
a) podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną,
b) korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem i nabyciem jednostki zależnej,
c) odpisy amortyzacyjne i aktualizujące wartość firmy i ujemną wartość firmy,
d) podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych,
e) zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych,
f) eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną,
g) niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników majątku,
h) sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych,
i) zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

3. Wycena udziałów metodą praw własności:
a) podstawowe zasady wyceny metodą praw własności,
b) wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych,
c) rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, zmiana statusu spółki ze stowarzyszonej na zależną,
d) sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

4. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF:
a) konsolidacja metodą pełną,
b) wycena udziałów metodą praw własności.

5. Dyskusja.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiam