Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nazwa szkolenia

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania 6 dniowy KURS

Terminy
2021-09-23 2021-10-22 Warszawa
2021-09-28 2021-11-26 Warszawa
Cel szkolenia
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Jesteśmy przekonani, że po jego ukończeniu uczestnicy będą rozumieli MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię”, jak i rozwiązania poszczególnych standardów) i potrafili zastosować je w praktyce. Koncentrujemy się na kluczowych problemach dotyczących większości przedsiębiorstw niezależnie od branży. Te zagadnienia to m.in. zapasy (ze szczególnym naciskiem na ustalanie kosztu wytworzenia), środki trwałe (zwłaszcza wycena i amortyzacja), aktywa niematerialne i nieruchomości inwestycyjne, rezerwy (kryteria uznawania i wycena), instrumenty finansowe wszelkiego rodzaju (z naciskiem na ich wycenę), przychody, leasing, podatek dochodowy, utrata wartości aktywów, różnice kursowe. Omówimy, jak należy przygotować bilans zgodnie z MSSF/MSR. Wyjaśnimy, co znaczy dochód całkowity (i jak ma się do zysku/straty netto) oraz jak sporządzić sprawozdanie z dochodu całkowitego, zestawienie zmian w kapitale własnym i przygotować przykładowe noty do sprawozdania finansowego. Osobny dzień będzie poświęcony skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym i połączeniom spółek.
Ze względu na ograniczony czas i chęć praktycznego podejścia do tematu, nie omawiamy genezy, historii i procedury tworzenia MSSF. Nie omawiamy Ram konceptualnych MSSF (na niektóre szczególnie ważne elementy zawarte w nich będziemy wskazywać „na marginesie”). Nie omawiamy szczegółowo tego, kto w Polsce i innych krajach musi lub może stosować MSSF (to, kto w Polsce musi lub może stosować MSSF jasno określa ustawa o rachunkowości).
Zgodnie z podtytułem kursu, do prezentacji poszczególnych zagadnień chcemy podejść praktycznie. Większość ważnych zagadnień będzie ilustrowana praktycznymi przykładami liczbowymi i sytuacjami z życia różnych spółek.
Choć nie jest to głównym celem kursu, będziemy przedstawiać podstawowe różnice między MSSF a ustawą o rachunkowości.
Uwaga: na szkoleniu nie omawiamy szczegółowych procedur „przejścia na MSSF” określonych w MSSF 1  Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Osoby zainteresowane takim szkoleniem z racji tego, że niebawem czeka je w pracy „przejście na MSSF” zapraszamy do Akademii MDDP na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce w formule otwartej lub zamkniętej (szkolenie wewnętrzne). Przy omawianiu zasad uznawania i wyceny przychodów nie poświęcamy szczególnego miejsca branży budowlanej. Osoby zainteresowane w szczególności kwestią ujęcia przychodów i kosztów realizacji usług budowlanych zapraszamy na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce.
Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym kursu jest Przemysław Kabalski. Można do niego kierować pytania dotyczące kursu i jego programu - na adres pkabal@interia.pl.
Prowadzący
Przemysław Kabalski prof. nadzw. dr hab. – kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. MF, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

Maciej Frendzel dr – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

Radosław Ignatowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association, American Accouting Association. Praktyk, doświadczony wykładowca, odbył zagraniczne staże zawodowe, stale współpracuje z Ministerstwem Finansów. Opublikował ponad 100 opracowań z rachunkowości, szczególnie w zakresie rachunkowości finansowej.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy
 
Program

DZIEŃ 1

MSR 2 „Zapasy”. Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

MSR 16 „Środki trwałe”. Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing środka trwałego u leasingobiorcy (zgodnie z MSSF 16), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ 2

MSR 38 „Aktywa niematerialne”. Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie nakładów na wytwarzanie we własnym zakresie zasobów niematerialnych (koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej - znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.

MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 „Rezerwy”. Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie).

Zmiany szacunków, zmiany w polityce rachunkowości i korekty błędów zgodnie z MSR 8.

DZIEŃ 3

Instrumenty finansowe MSSF 9 i MSR 32: identyfikacja instrumentów finansowych i klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: wykorzystanie zamortyzowanego kosztu i wartości godziwej, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena oraz ich wykorzystanie w rachunkowości zabezpieczeń.

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych: waluta funkcjonalna, wybór kursów do przeliczenia transakcji i sald, ujęcie początkowe i bilansowe pozycji w walucie obcej, zasady przeliczania pozycji na walutę funkcjonalną, ujęcie różnic kursowych; przeliczenie całego sprawozdania finansowego na inną walutę.

DZIEŃ 4

MSSF 15 Przychody z umów z klientami: ujęcie i wycena przychodów z różnych transakcji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: bilans – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne). Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów (w tym prezentacja działalności niekontynuowanej według MSSF 5). Przygotowanie i prezentacja sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie. Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi. Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego – przykłady wybranych ujawnień (MSSF 7, MSR 16 itp.).

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa: śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

DZIEŃ 5

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagadnienia.

MSR 12 “Podatek dochodowy”: dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”: definicja i rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania i nie dokonania korekt.

MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”: definicja wartości godziwej, techniki szacowania wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe, hierarchia danych zastosowanych do ustalenia wartości godziwej.

DZIEŃ 6

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcie przedsięwzięć (biznesu) a nabycie zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, wycena i ujmowanie aktywów i zobowiązań przejętego podmiotu (przedsięwzięcia), wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod jednorodną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody.

MSSF 8 „Segmenty operacyjne”: podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12): grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych, inne operacje na udziałach niekontrolujących, ujmowanie skutków utraty kontroli, wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 „Ujawnianie Informacji na temat podmiotów powiązanych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych, identyfikacja podmiotów (stron) powiązanych, podmioty powiązane (MSR 24) a podmioty podporządkowane (MSSF 10, MSSF 11 i MSR 28), relacje między MSR 24 a MSSF 12.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć*:
Cz. I  10.00 – 15.30
Cz. II 10.00 – 16.30
Cz. III 10.00 – 16.00


*godziny zajęć poszczególnych sesji mogą ulec zmianie

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast

Informacje:    
Joanna Domaszewska, Norbert Saks
tel. (022) 208 28 26/85, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl; norbert.saks@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
 Warszawa:
cz. I: 23-24.09.2021
cz. II: 7-8.10.2021
cz. III: 21-22.10.2021
 Warszawa:
cz. I: 28-29.10.2021
cz. II: 15-16.11.2021
cz. III: 25-26.11.2021