Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nasi prelegenci

dr Przemysław Kabalski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Polsko-amerykańskiego Centrum Zarządzania przy UŁ oraz podyplomowych studiów rachunkowości przy UŁ, konsultant z dziedziny rachunkowości. Członek Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor kilku książek i ponad 30 artykułów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Roman Seredyński – prezes zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident, doktorant katedry rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przez szereg lat był kierownikiem działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej. Pracując na stanowisku kierowniczym zdobywał doświadczenie nie tylko w trakcie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych ale również uczestnicząc w realizacji zleceń dotyczących przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym oraz MSSF, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, realizowania projektów Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Grażyna Machula – były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Maciej Frendzel - doktorant w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).
Tomasz Bakalarski – biegły rewident, obecnie prowadzący Kancelarię Doradztwa Finansowego TBSolution. Od wielu lat specjalizuje się w tematyce rachunkowości instrumentów finansowych i Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości. Były pracownik Działów Zarządzania Ryzykiem Finansowym międzynarodowych firm konsultingowych należących do tzw. wielkiej czwórki. Współpracujący z wieloma instytucjami finansowymi. Doświadczony wykładowca i autor licznych publikacji dotyczących zagadnienia instrumentów finansowych.

Andrzej Paczuski – partner w Kancelarii Paczuski & Taudul Spółka partnerska, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany doradca podatkowy, posiadający tytuł Executive MBA. Jako doradca podatkowy i szef Zespołu Usług Finansowych w firmie konsultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki” zdobył bogate doświadczenia świadcząc usługi doradcze na rzecz AIG Bank Polska, BZ WBK, BRE Bank, Deutsche Bank, Kredyt Bank, PKO BP, PZU, a także TFI Skarbiec. Jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz autorem publikacji i artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, został wybrany w 2008 i 2009 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego.

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).